درباره آقای پلاک

چرا آقای پلاک( نمازی )

راه های ارتباطی با آقای پلاک

شعبه 1

بازار تھران مسجد انان بازار سلطانی بازار جامع ۲ پلاک ۴

۰۹۱۰۷۹۷۹۰۶۳

۰۲۱۵۵۶۱۹۴۰۵

شعبه 2

تهران بازار ناصر خسرو کوچه مروی پاساژ رضای مروی طبقه منفی 3 پلاک 39

شماره ثابت

aghayepelak[at]gmail.com